Thema's

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening is een uitdagend proces. Daaraan ten grondslag ligt de complexiteit van de vraagstukken omtrent het inrichten van een toekomstbestendige omgeving. Diverse facetten spelen een rol. Denk hierbij aan de verschillende belangen, functies, toekomstige ontwikkeling en regelgeving in relatie tot het leefmilieu. De processen en de uitrol van een strategie vragen dus om vernieuwend denken, doortastend pionieren en concreet handelen.

Dat kunnen wij. Waarom? Onze adviseurs hebben alle expertise in huis om een gedegen en innovatief advies te presenteren. Doordat wij veerkracht tonen en in verbinding staan met onze omgeving, adviseren we flexibel en toekomstgericht en bepalen we een heldere strategie.

EMRU Advies is de daadkrachtige partner bij het ontwikkelproces omtrent ruimtelijke ordening.

De adviseurs van EMRU staan voor u klaar op het gebied van

 • Beleidsvorming
 • Beleidsimplementatie
 • Ontwikkeling van handreikingen
 • Veiligheidsvraagstukken

 

Watermanagement

Water is iets machtigs, zeker in Nederland. Door verandering van het klimaat worden uitdagingen rondom het beheren en behouden van een gezonde en veilige leefomgeving groter. Watermanagement is een uiterst belangrijk aspect binnen de facetten van de beheersing van gebieden.

De oplossingen voor het huidige watermanagement zijn veelal met technische maatregelen ingevuld. Daarbij zijn de grenzen van de maakbaarheid feitelijk bereikt. Het is tijd voor een vernieuwingsslag. Dit vraagt om een andere denkwijze en benadering. Dat kunnen wij.

Enerzijds dienen er robuustere en flexibelere oplossingen te komen om mitigerende en adaptieve maatregelen te treffen. Anderzijds dient water als ordenend principe te worden gehanteerd en moet er gebruik te worden gemaakt van het natuurlijke systeem.

EMRU Advies is de innovatieve en daadkrachtige partner op het gebied van oplossingen in toekomstbestendig watermanagement.

De adviseurs van EMRU staan voor u klaar met advies op het gebied van

 • Watersystemen
 • Stedelijk water
 • Geohydrologie
 • Waterkwantiteitsopgaven
 • Waterkwaliteit
 • Meetprotocollen

 

Grondzaken

Correct beheer van overheidseigendommen is gericht op een duurzame continuïteit van de onroerende goederen. Hierbij wordt zowel de ruimtelijke kwaliteit als de exploitatie bedoeld. Een constante, optimale balans tussen mens, omgeving en economie zijn belangrijk als het om gebiedsgericht beheer gaat. Wij vinden die balans.

Voor veel projecten en ambities is de beschikbare grond het basisbeginsel. Een essentieel startpunt, want de gronden zijn schaars en moeilijk te verkrijgen. De processen en regelgevingen zijn zeer uiteenlopend en complex.

EMRU Advies is daadkrachtige deskundige op het gebied van alle geldende regels en wetgevingen aangaande grond- en pachtzaken. Onze adviseurs weten door jarenlange expertise veilig uw belangen te behartigen en kunnen objectief eventuele conflicterende belangen afwegen.

De adviseurs van EMRU staan voor u klaar voor advies op het gebied van

 • Zakelijke rechten
 • Kadastrale recherche
 • Vervaardigen van overeenkomsten en kaartmateriaal
 • Onderhandelingen
 • Pacht
 • Kwalitatieve verplichtingen
 • Beheer onroerend goed
 

Klimaatadaptie

Klimaatverandering is een veelbesproken onderwerp. De gevolgen van veranderende weersomstandigheden, zoals hitte en daarbij komende droogte, extreme regenval en gepaarde wateroverlast en stormen vragen om een aanpassing in de ruimtelijke ordening. Leefomgevingen worden veelal middels technische maatregelen robuuster en veerkrachtiger gemaakt om schade in te perken.

Naast de inzet van technische maatregelen voor een veilig ingerichte leefomgeving, vraagt klimaatverandering ook om aanpassing van organisaties, werkwijzen en samenwerkingsverbanden. Hiermee helpen wij. Zodat de wettelijke kaders, belangen en financieringsmogelijkheden optima forma worden benut.

EMRU Advies werkt innovatief en is in staat toekomstbestendig te adviseren voor een gedegen oplossing om schade door klimaatverandering te voorkomen of in te perken.

De adviseurs van EMRU staan zowel nationaal als internationaal voor u klaar op het gebied van

 • Beleidsontwikkeling
 • Afwegingsmatrices
 • Impactanalyses
 • Projecten en onderzoeken


Datamanagement

Data is onmisbaar binnen een correct proces. Tegenwoordig is kwalitatief goede data een vereiste. Bij datamanagement wordt de actuele dynamische data (real-time) en de statische historische data gemonitord. Dat regelen wij.

Iedere medewerker of betrokkene moet met dezelfde data en gegevens werken. Door een juiste architectuur voor een centraal systeem en data te gebruiken, wordt de kans op fouten verkleind. Verkeerde data of analyses kunnen grote gevolgen hebben op beleidsbeslissingen.

EMRU Advies is expert op het gebied van data processing, analyses en planning en alle bijbehorende uitdagingen die daar bij gepaard gaan.

De adviseurs van EMRU staan voor u klaar met advies op het gebied van

 • Meetnetmanagement
 • Datavalidatie
 • GIS-analyses
 • Herijken van kunstwerken (stuwen en gemalen)
 • Monitoringsplannen opstellen
 • Op orde krijgen en houden van (geo)data