Expertises

 

Beleidsvorming en implementatie


Beleidsdomeinen van water en ruimtelijke ordening zijn continu in beweging. Conflicterende belangen en ambities op de vierkante meter maken de vorming en implementatie een uitdagende en complexe materie. Daarnaast heeft men te maken met uiteenlopende Europese richtlijnen, Nederlandse wet- en regelgevingen en dient er afstemming te zijn tussen water, bodem, ondergrond, ruimtelijke ordening en infrastructurele netwerken. Een hele opgave, maar met de kennis en expertise van EMRU Advies is het volledige proces in veilige handen.

 

Beleidsontwikkeling

Naast het signaleren en formuleren van problemen en de doelstellingen die aan de basis van beleidsontwikkeling staan, is de ervaring van EMRU dat een beleidsprobleem of ambitie geen geïsoleerd vraagstuk is. Er kunnen raakvlakken zijn met meerdere uitdagingen zoals energietransitie, klimaatadaptatie, stikstof en PFAS en zelfs met meerdere departementen binnen het betreffende beleidsterrein. Indien er sprake is van verkokering binnen de organisaties, ontstaat het risico voor inefficiëntie en onnodige administratieve lasten. De meeste burgers, bedrijven en belangengroepen hebben te maken met verschillende overheidsinstanties en een opeenstapeling van regels. Door gericht te werken vanuit een bepaald thema of een specifieke sector, kunnen overlappende en tegenstrijdige informatieverplichtingen worden opgespoord. Door deze beleidsterrein overstijgende benadering wordt EMRU door haar opdrachtgevers gewaardeerd.


Ontwikkeling van implementatieplannen

Nadat de processtap van beleidsontwikkeling in zijn geheel is doorlopen, ligt er een strategisch document waarin de uitdagingen en doelstellingen van de bestuurlijke organisatie zijn vertaald naar handreikingen voor de ambtelijke organisatie. Deze beleidslijnen geven richting en houvast maar bieden onvoldoende concretisering op de werkvloer. Hierdoor is het moeilijk voor afdelingshoofden en procesmanagers om een beleid in praktijk te brengen. De vertaling van strategische doelen naar een meer tactische operatie worden door EMRU vastgelegd in implementatieplannen. Deze implementatieplannen zorgen ervoor dat uitdagingen en ambities worden vertaald naar de dagelijkse operatie en uitvoering van een organisatie.


Opzetten monitoring

Hebben de genomen maatregelen om de doelen te bereiken daadwerkelijk effect? Dit is een vraag die gaandeweg of na een intensieve inspanningsperiode zowel intern als extern wordt gesteld. Om over bijvoorbeeld vijf jaar een goed onderbouwd antwoord te kunnen geven over de maatregelen die vandaag de dag zijn ondernomen, is monitoring van essentieel belang. Gelukkig zien steeds meer overheden het belang van een eenduidige registratie van waardevolle datastromen. Doordat EMRU naast de stappen van beleidsontwikkeling en implementatie aan de voorkant, direct meedenkt in een monitoringsplan, wordt van begin af aan de juiste data verzameld voor een evaluatie over langere tijd.


 

Evaluatie

Hebben de beoogde maatregelen (nog) effect? Door uitgevoerde projecten en programma’s te evalueren wordt het reflecterende vermogen vergroot. Eén van de bouwstenen van EMRU is te willen leren en kennis over te dragen. Dat is tevens de invalshoek van de evaluaties. Door onze evaluaties worden de ervaringen en aanbevelingen van het verleden, waardevolle input voor de toekomst.

Projectbeheersing

Tijdens een project is het relevant een heldere koers uit te stippelen en het doel voor ogen te houden. Om te voorkomen dat er stagnaties ontstaan of partijen zich niet aan afspraken houden, is het inschakelen van EMRU Advies een verstandige keuze. Wij ondersteunen adequaat alle fasen van het civiel technische project zodat doelstellingen tijdig worden behaald.

EMRU Advies excelleert op het gebied van project- en procesbeheersing

Bent u opzoek naar een ervaren manager voor uw complexe infrastructurele projecten? De adviseurs van EMRU zijn altijd klaar voor een mooie uitdaging. Wij beschikken over ruime ervaring en expertise met betrekking tot begeleiden van infrastructurele projecten, van initiatieffase tot realisatie en nazorg. Wij zorgen voor een optimale project- en procesbeheersing, sturen teams aan, betrekken stakeholders, zorgen voor kaderstelling en geven (on)gevraagd advies over complexe vraagstukken.
 

Projectmanagement

De meeste projectmanagementmethodes gaan uit van een waterval benadering. Dat wil zeggen dat projecten gefaseerd verlopen, waarbij het ongewenst is dat men terug gaat naar een eerdere fase of eerder genomen ontwerpbesluiten, om deze te wijzigen. De ervaring van EMRU is dat het projectresultaat tijdens het project op basis van voortschrijdend inzicht of synergiekansen dient te worden aangepast. Door hier adequaat en pragmatisch op in te spelen, wordt er een grotere meerwaarde gecreëerd dan de traditionele methode van initiatieffase tot het moment van nazorg.


Technisch management

Om de complexe infrastructurele projecten optimaal te begeleiden, zorgt EMRU ervoor dat er zicht wordt gehouden op het proces en de kwaliteit van het project en de beheersing. De technisch manager van EMRU begeleidt het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van infrastructuur. Dit begint bij het stellen en vertalen van kaders en het opstellen van specificaties voor de doelstelling van het project. Tevens houdt de manager oog op de kwaliteit, signaleert hij tijdig de risico’s, stuurt hij de teams aan en bij waar nodig en stemt hij af met inhoudelijke specialisten zoals hydrologen en ecologen.


Omgevingsmanagement

Het doel van omgevingsmanagement is met behulp van communicatie draagvlak bij de stakeholders en overige betrokkenen te creëren, voor een beter verloop van de projecten. Hierin is het belangrijk dat verschillende partijen elkaars belangen kennen en respecteren. Pas daarna kan de creatieve zoektocht naar een gezamenlijk einddoel worden ingezet. In alle fasen is de omgeving van invloed op het verloop van complexe infrastructurele projecten. Zo is draagvlak bepalend bij de initiatieffase. In de voorbereidingsfase verschuift de focus naar de vele juridische en maatschappelijke randvoorwaarden. Maar ook de uitvoering, de overdracht en de exploitatie kennen momenten waarop de omgeving het verloop van de het project kan bepalen. Door de ervaring van de EMRU Adviseurs worden die momenten tijdig onderkent om de risico’s van de omgevingsinvloed op het project te minimaliseren. Dit vertaalt zich veelal in winst in tijd, budget en/of kwaliteit.


Contractmanagement

Om de afspraken met leveranciers en (onder)aannemers duidelijk en transparant vast te leggen, is er een methodiek ontwikkeld waarmee EMRU actief kan sturen. De verkregen input, getekende contracten en eventuele wijzigingen worden eenduidig vastgelegd, beheerd en bewaakt. Hiermee worden contracten volledig benut en kunnen er relatief eenvoudig managementrapportages worden gegenereerd.